Algemene verkoopsvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldend voor alle verkopen. Slechts uitdrukkelijke afwijking tussen de partijen overeengekomen en schriftelijk tussen hen in een overeenkomst vastgelegd, kunnen afbreuk doen aan de hiernagesteld. Een handelswijze in tegenstrijd met deze verkoopsvoorwaarden, zelfs zo zij meermaals moest geschieden, rechtigt de koper niet zich daarop te beroepen en is in zijn hoofde geen verworven recht.

De verkoopsvoorwaarden op bestelbons van klanten, in tegenstrijd met onderhavige verkoopsvoorwaarden, worden niet aanvaard. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn de enige die tussen ons als verkoper en de koper kunnen gelden.

Al onze offertes en prijsopgaven geschieden zonder verbintenis. Alle zaken afgesloten met onze vertegenwoordiger en/of agenten verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben. De BTW is niet begrepen in onze prijzen en is ten laste van de koper.

Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen ons aangewend worden als eis tot schadevergoeding wegens latere verzending. Achterstel in het nakomen van leveringstermijn, geeft geen reden tot weigering van de bestelde goederen, tenzij er afzegging bestaat door ons aanvaard.

Leveringen: indien de levering overeengekomen is "franco op het werk" wordt hierdoor verstaan "op goed berijdbare baan en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen". Onze vrachtvoerders hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen op verzoek van de klant om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadiging aan ons eigen materiaal betreft als beschadiging aan de eigendom van de klant of van die van derden. Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant. Bij niet-volle ladingen kunnen vervoerskosten worden aangerekend.

Klachten: alle klachten betreffende de kwaliteit der geleverde goederen moeten binnen de 48 uren na de levering gedaan worden. Na dit tijdstip wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk aanvaard te hebben behoudens verborgen gebreken. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden wanneer de controle bij het lossen zelf, en in bijzijn van onze chauffeur gedaan wordt. Bij afhaling van de materialen dient het nazicht door de voerder gedaan te worden voor het verlaten van onze magazijnen.

Monsters: monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven of getoond. Afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen ter zake aanvaardt wordt. Ditzelfde geldt voor verschillen van de ene levering tot de andere.

Nuanceringen: alle materialen zijn over het algemeen van licht naar zwaar genuanceerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk alle stenen, of tegels, of pannen,... enz van éénzelfde levering goed dooreen te mengen bij het verwerken. In geval van bijleveringen is een verschil in tint of nuancering meestal niet te vermijden.

Verpakkingen: verpakkingen die aangerekend worden in consignatie, worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de zorgen van de klant binnen de 3 maanden na leveringsdatum.

Betalingen: betalingen al onze facturen zijn te Affligem, Borchtlombeek en/of Ninove contact betaalbaar en zonder korting. Het trekken van wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing mede en doet derhalve aan de verkoopsvoorwaarden, evenals de plaats van de betaling geen afbreuk. Wisselbrieven worden getrokken bij wijze van zekerheid en voldoening van elke en alle verbintenissen van de koper. Wisselbrieven worden slechts aanvaardt indien zij geaccepteerd, gedomicileerd en voor aval zijn ondertekend.

Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, verhoogd worden met 12% intrest en ten titel van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 15% en met een minimum van €50 vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekstelling en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsintresten, alle innings-, aanmanings-, en vervolgingskosten, voor zover het gebleken is dat de verschuldigde bedragen zonder gegronde redenen niet op de vervaldag voldaan zijn. De verkopende partij behoudt het recht op de eigendom van de koopwaar, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de algehele betalingen van de factuur en gebeurlijke bijkomende onkosten.

Teruggave van materialen: in principe nemen wij nooit geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk en in bepaalde gevallen in de teruggave toestemmen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking ongeschonden is. Alleen volledige dozen voor vloer- en muurtegels, alleen volledige paletten voor stenen, pannen,... enz. zouden dus in aanmerking komen. De terugbetaling zou bovendien slechts gebeuren tegen 80% van de oorspronkelijke gefactureerde waarde. De kosten van terugname zouden worden aangerekend.

Geschillen: alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken en de vredegerechten van het rechtsgebied van de verkoper.