De Doncker heeft vestigingen in Affligem, Ninove, Borchtlombeek en Herzele.

De Doncker, alles voor de bouw
Tegelshowroom De Doncker Herzele
Bouwstenen
Dakpannen
Bouwshop Ninove

Algemene voorwaarden


 • Informatie over de onderneming

Bouwcentrale De Doncker NV (hierna ‘De Doncker’ of ‘we/wij/ons’), met zetel te 1790 Affligem, Bellestraat 24 en met als ondernemingsnummer 0432.284.161, is een groothandel in bouwmaterialen en gereedschappen.

Contact opnemen met De Doncker kan via de hieronder vermelde gegevens:

      054/32.19.99

            info@dedoncker.be

 • Definities en toepassingsgebied

Een consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Dit blijkt uit het Wetboek Economisch Recht.

Een onderneming: een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent of iedere rechtspersoon. Het Wetboek Economisch recht bepaalt het toepasselijk ondernemingsbegrip in Boek I.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Partijen: De Doncker en de koper van de koopwaar (de ‘klant’) samen.

Overeenkomst: een ondertekende bestelbon.

De Doncker is een vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van zodra de klant de bestelbon ondertekend heeft en zijn van toepassing op elke contractuele relatie tussen De Doncker en de klant. De actuele versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde te vinden op de website van De Doncker. [https://www.dedoncker.be/algemene-voorwaarden/]

Van deze algemene voorwaarden kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, waarbij de overeengekomen afwijking enkel de bepalingen uit deze algemene voorwaarden vervangt, waarop deze afwijking betrekking heeft. Voor het overige blijven onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien de klant een consument is zijn de regels met betrekking tot consumentenbescherming ook van toepassing op de verhouding tussen klant-consument en De Doncker. In deze voorwaarden zal daar ook steeds naar verwezen worden.

 • Aanbod

De catalogi, reclamefolders, prijslijsten en dergelijke hebben slechts een indicatieve waarde. Zij krijgen een bindend karakter wanneer er uitdrukkelijk naar wordt verwezen op de bestelbon.

Het product- en prijsaanbod zijn slechts geldig gedurende de uitdrukkelijk vermelde termijn van het aanbod en in ieder geval slechts tot uitputting van de stockvoorraad.

Wanneer een product definitief niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. In geval van definitieve onbeschikbaarheid, kan de klant de bestelling kosteloos annuleren. De Doncker is nooit aansprakelijk voor de schade die resulteert uit de definitieve onbeschikbaarheid van een product.

 • Prijzen en betaling

De prijs wordt bepaald op de bestelbon. Ten aanzien van de klant-consument zullen de prijzen inclusief btw worden gegeven, ten aanzien van klant-ondernemingen zal de prijs exclusief btw zijn, behoudens indien anderszins vermeld op de betrokken offerte/factuur.

De betaling gebeurt onmiddellijk en ter plekke van de vestiging waar de koopwaar wordt aangekocht, behalve wanneer iets anders werd overeengekomen tussen de partijen. Wanneer de prijs niet onmiddellijk werd betaald, dan heeft De Doncker het recht om haar eigen verbintenissen op te schorten.

Contante betalingen zijn mogelijk tot maximum 3.000,00 EUR. Hogere bedragen kunnen enkel via elektronische betaalmiddelen geschieden. 

Indien anders wordt afgesproken tussen de klant en De Doncker, moet betaald worden op de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. Enkel bij een schriftelijke overeenkomst tussen De Doncker en de klant kan een overschrijving een bevrijdende betaling uitmaken.

In het geval er met de klant bijzondere betalingsvoorwaarden worden afgesproken en deze niet worden nageleefd, worden alle openstaande facturen van De Doncker meteen opeisbaar.

 • Facturatie

Klachten met betrekking tot facturen uitgegeven door De Doncker, dienen gemotiveerd binnen de acht (8) dagen na hun verzending door middel van een aangetekende brief of middels elk ander wettelijk toegestaan bewijsmiddel door de klant meegedeeld te worden aan De Doncker. Bij ontstentenis van klacht binnen deze termijn, wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden met betrekking tot één factuur door de klant, worden alle openstaande facturen van de klant onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft De Doncker het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak in hoofde van De Doncker tot schadeloosstelling van zijn geleden schade.

In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling van de klant, zullen de vorderingen van De Doncker en de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

De door de klant uitgevoerde betalingen zullen altijd eerst toegewezen worden aan alle verschuldigde renten en kosten, nadien aan de langst openstaande opeisbare facturen. Ook wanneer de klant meldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

Ten aanzien van de in gebreke blijvende klant-onderneming zullen vanaf het verstrijken van de vervaldatum verwijlintresten aangerekend worden gelijk aan minimaal 10% op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als deze hoger ligt. Daarnaast en onverminderd de forfaitaire vergoeding voor de invorderingskosten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend gelijk aan 10% van het factuurbedrag (inclusief btw) met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van De Doncker om een hogere schadevergoeding te eisen indien zij zulke schade kan bewijzen.

Wanneer de klant-consument in gebreke blijft, zal er na het verstrijken van de vervaldag kosteloos een eerste herinnering worden overgemaakt. De Doncker behoudt zich het recht voor om voor bijkomende herinneringen kosten aan te rekenen van max. 7,50 EUR, vermeerderd met de verzendkosten van de herinnering. Vanaf de kalenderdag volgend op de dag waarop De Doncker de eerste herinnering heeft verzonden, zullen er echter verwijlintresten aangerekend worden aan minimaal 10% op het factuurbedrag (incl. btw), dan wel aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, als deze hoger ligt. Daarnaast wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend, die niet hoger zal zijn dan:

 • 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is.
 • 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR ligt.
 • 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR, als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 EUR is. Er geldt bovendien een absoluut maximumbedrag van 2.000,00 EUR.

De bepaling uit het voorgaande lid is wederkerig en ook van toepassing wanneer De Doncker iets verschuldigd is aan de klant-consument.

 • Levering

De levertermijn wordt vermeld op de bestelbon.

De kosten van de levering zijn ten laste van de klant, tenzij anders is vermeld op de bestelbon.

De klant verbindt zich ertoe om de levering te laten gebeuren op een goed berijdbare baan en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoersmiddelen. Onze chauffeurs die instaan voor de levering hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen op verzoek van de klant om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadigingen aan het eigen materiaal betreft, als beschadigingen aan de eigendom van de klant of van die van derden. Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant. Bij niet-volle ladingen kunnen wel vervoerskosten worden aangerekend, dit wordt aangegeven op de bestelbon.

 • Herroepingsrecht voor consumenten

Bij verkoop op afstand of in geval van een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst heeft de klant-consument het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant-consument of een door de klant-consument aangeduide derde fysiek bezitneemt van het goed, zonder motivering en zonder bijkomende kosten andere dan deze voorzien door het Wetboek van Economisch Recht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant-consument De Doncker (per gewone post: Bouwcentrale De Doncker NV, Bellestraat 24, 1790 Affligem, of per e-mail: info@dedoncker.be via een ondubbelzinnige verklaring informeren van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan hij gebruikmaken van het herroepingsformulier, maar daartoe bestaat geen verplichting.

De bewijslast van de herroeping ligt bij de klant-consument.

De klant-consument dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na mededeling van de herroepingsbeslissing conform het eerste en tweede lid van dit artikel aan De Doncker terug te zenden (aan Bouwcentrale De Doncker NV, Bellestraat 24, 1790 Affligem) of te overhandigen in een De Doncker-filiaal naar keuze. De klant-consument draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

De Doncker zal, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat zij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, alle reeds ontvangen betalingen van de klant-consument vergoeden, inclusief de leveringskosten. De Doncker kan nooit verplicht worden om de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen. De reeds ontvangen betalingen worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht.

De Doncker behoudt zich niettemin het recht voor om te wachten met terugbetaling tot ze de teruggezonden goederen in ontvangst heeft genomen dan wel tot de klant-consument aantoont dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De klant-consument blijft aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De klant-consument heeft geen herroepingsrecht voor wat betreft producten die volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of voor goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


 • Risico-overdracht en eigendomsvoorbehoud

De Doncker behoudt het recht op eigendom van de koopwaar, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de integrale betaling van de factuur en de eventueel bijkomende kosten.

Zolang die volledige betaling niet is gebeurd, mag de klant de goederen niet omvormen, vervreemden, overdragen en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.  

De risico-overdracht daarentegen vindt wel al plaats bij levering. De klant moet dus instaan voor de risico’s van de koopwaar vanaf levering, met name verlies van de materialen (bv. door brand) of schade die zou kunnen worden veroorzaakt door een derde partij (bv. door diefstal of vandalisme). Wanneer de materialen worden afgehaald door de klant, dan vindt de risico-overdracht plaats vanaf de afhaling.

Indien een klant zelf de vervoerder heeft gekozen zal de risico-overdracht plaatsvinden bij de levering van de goederen aan de vervoerder.

 • Gebreken

Wanneer wordt verkocht aan een klant-onderneming is een klacht over de geleverde hoeveelheden enkel mogelijk wanneer een controle werd gedaan samen met de chauffeur van De Doncker.

De klachten omtrent zichtbare gebreken moeten De Doncker toekomen binnen de 48 uur na de levering/ afhaling. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij de levering/ afhaling van de goederen is de klant-onderneming gehouden de conformiteit van de goederen na te gaan, en moet bij niet-conformiteit De Doncker daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Indien dit niet gebeurt binnen de 48 uur na de levering/ afhaling, dan wordt de klant-onderneming geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard en goedgekeurd. Wanneer De Donker de klacht onderzoekt, en een niet-conformiteit vaststelt dan zal de klant-onderneming recht hebben op een redelijke vergoeding. Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht op garantie in hoofde van klant-consumenten. De toepasselijke termijnen ten aanzien van klant-consumenten vindt u terug in artikel 10 van deze voorwaarden.

Het stelsel van verborgen gebreken conform artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en verder geldt ten aanzien van alle klanten; zowel ondernemingen als consumenten.

De bestellingen van materialen op basis van kleurkaarten, stalen of toonzaalmodellen, kan tot gevolg hebben dat er lichte kleurafwijkingen zijn met betrekking tot de geleverde materialen. Voor deze afwijkingen kan De Doncker nooit worden aangesproken. Nabestellingen kunnen een lichte kleurafwijking tot gevolg hebben in vergelijking met het eerst geleverde waarvoor De Doncker niet aansprakelijk gesteld kan worden.

De Doncker kan ook niet worden aansprakelijk gesteld voor kleurverschillen die het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden of invloeden onafhankelijk van de wil van De Doncker. Kleurverschillen en structuurverschillen in het materiaal zijn inherent aan bepaalde producten en materialen zoals natuurproducten (bv. natuursteen) en bepaalde materialen (bv. keramiek). Verschillen in kleurtinten, structuur van het oppervlak, scheurtjes, vlekken, fijne en brede aders zijn bij natuurproducten normaal. Natuursteen verandert bovendien na verloop van tijd van structuur, kleur en oppervlak en vergt een speciaal onderhoud. De klant wordt geacht het risico op deze verschillen te aanvaarden en doet afstand van elke vordering die hij inzake heeft of zou kunnen doen gelden ten aanzien van De Doncker.

Tegels moeten op kleur, nuancering en kwaliteit in het algemeen worden goedgekeurd voor de plaatsing, zodat gebeurlijke formele afkeuringen door de klant, bouwheer of architect slechts tegenstelbaar kunnen zijn voor nog niet verwerkte goederen.

 • Garantie ten aanzien van klant-consumenten

Door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten werden wettelijke waarborgen ingevoerd betreffende een wettelijke garantie.

De klant-consument heeft een wettelijke garantie ten belope van 2 jaar vanaf de levering van de bestelde goederen. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien een non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld. Het consumptiegoed vertoont een gebrek van non-conformiteit wanneer het geleverde goed niet overeenkomt het gevraagde of bestelde goed. In dit geval zal de klant-consument een recht op gratis herstel of vervanging krijgen van het gebrekkige/ niet-conform geleverde koopwaar ten laste van De Doncker.

Indien de consument het gebrek vaststelt moet die de verkoper (De Doncker), op straffe van verval van zijn rechten, zo snel mogelijk informeren over het gebrek. Zo spoedig mogelijk is in ieder geval binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

Meer informatie kan u vinden op de website van de FOD Economie: [https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/garantie/wet-op-de-garantie].

De wettelijke garantie vermeld in artikel 10 onder ‘Garantie ten aanzien van klant-consumenten’ is niet van toepassing op klant-ondernemingen, namelijk natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven en in die hoedanigheid een overeenkomst sluiten met De Doncker.

Na de wettelijke garantie van 2 jaar kan de klant-consument zich nog steeds beroepen op het stelsel van de verborgen gebreken.

 • Garantie ten aanzien van klant-onderneming

Ondernemingen vallen niet onder de wettelijke garantie zoals uiteengezet in artikel 10. Ten aanzien van klant-ondernemingen nemen wij principieel geen geleverde goederen terug. Enkel in bepaalde gevallen stemmen wij toe tot teruggave, dit wordt beperkt tot ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking ongeschonden is.

Alleen volledige dozen voor vloer- en muurtegels, volledige paletten voor stenen en pannen komen in aanmerking voor teruggave.

De terugbetaling wordt beperkt tot 80% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde. Bovendien worden de kosten van teruggave doorgerekend aan de klant-onderneming.

 • Aansprakelijkheid en overmacht

Behalve in geval van fraude, opzet, bedrog, zware fout en onverminderd andere dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van De Doncker beperkt tot:

 • Vergoeding van de schade aan de klant die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van De Doncker en/of de vastgestelde gebreken aan de goederen.
 • Tot maximum een bedrag van de totaalprijs van de goederen vermeld in de overeenkomst tussen de partijen.

De Doncker wordt bevrijd van haar verbintenissen in geval van overmacht, zonder dat de klant enig recht verkrijgt op een vergoeding en dit zolang de oorzaak en/of de gevolgen van de overmacht bestaan.

Overmacht wordt gezien als een plotse, onvoorspelbare gebeurtenis; buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt.

Als overmacht in hoofde van De Doncker wordt uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van De Doncker, en andere situaties die de activiteiten van De Doncker ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

De Doncker is in diens hoedanigheid als verlader niet verantwoordelijk voor het laden van de vrachten. Schade die ontstaat door de manier waarop geladen werd – behoudens in geval van bedrog of zware fout, is niet te wijten aan De Doncker. Vanaf het moment waarop de Klant met het geladen voertuig de laadzone van De Doncker verlaat, kan De Doncker niet meer aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek in het laden van de materialen. Het verlaten van de laadzone komt immers neer op een impliciete goedkeuring van de laadwijze in hoofde van de Klant.

Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door De Doncker of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, is De Doncker gerechtigd om deze goederen afzonderlijk te factureren.

Voor het reeds betaalde gedeelte in de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van De Doncker niet verder uitgevoerd kan worden, is de klant gerechtigd op een pro rata terugbetaling.


 • Verpakkingen

Verpakkingen die tijdelijk in bewaring worden gegeven, worden pas terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de klant binnen de 3 maanden na levering.

 • Monsters

Monsters zijn louter indicatief, afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht. Behalve wanneer ze buiten de perken zijn van wat algemeen ter zake wordt aanvaard.

 • Verwerking van persoonsgegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door De Doncker, zal De Doncker optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

De persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring, die raadpleegbaar is op [https://www.dedoncker.be/privacy/].

Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de klant kan hij/zij contact opnemen via de contactgegevens vermeld in artikel 1.

 • Klachtenprocedure

In geval van klachten, moedigen we je aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 1.

Als klachten betrekking hebben op producten en/of facturen, gelieve dan altijd het factuurnummer te vermelden.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing.

Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van de eisende partij tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van De Doncker, onverminderd het recht van de consument om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek te beroepen.

 • Slotbepalingen

Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de klant en De Doncker.

De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de klant en De Doncker zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.


ONZE TROEVEN

Snelle service: met 12 vrachtwagens op de baan
Precies op tijd: wij leveren op de door u gevraagde tijdstippen
U staat centraal: wij spelen in op al uw vragen

RUIM AANBOD, SCHERPE PRIJZEN

Wij kunnen u professionele bouwmaterialen aanbieden aan competitieve prijzen. Naast het standaard assortiment bieden wij u toegepaste productgamma's van topmerken aan.

VAKKENNIS IN JE BUURT

De Doncker is al 95 jaar actief in bouwmaterialen. Vragen over materialen, plaatsing, onderhoud?
Wij geven graag professioneel advies, zelfs met
assistentie tot op de werf!

4 VERKOOPPUNTEN

Alles voor de bouw, van A tot Z
4 bouwshops, 4 tuinparken,
2 tegelshowrooms, 2 dakcenters, 
1 isolatiecenter, 1 zinkcenter, 1  houtcenter, 1 afbouwcenter, metaalcenter 


De Doncker NV  

  BTW BE0432.284.161    |    ON  0432.284.161    |    RPR Asse

AFFLIGEM,  Bellestraat 24 

Openingsuren 

maandag tot vrijdag  van 07u00 tot 18u

zaterdag van 7u tot 13u

De Doncker Affligem

NINOVE,  Nederwijk-Oost 281

Openingsuren

maandag tot vrijdag  van 06u30 tot 18u

zaterdag van 7u tot 13u

De Doncker Ninove

BORCHTLOMBEEK, Knoddelstraat 36

Openingsuren

maandag tot vrijdag  van 06u30 tot 18u

zaterdag van 7u tot 13u

De Doncker Borchtlombeek

HERZELE,   Hoogstraat 166

Openingsuren

maandag tot vrijdag  van 06u30 tot 18u

zaterdag van 06u30 tot 13u

De Doncker Herzele

Copyright 2020 De Doncker NV | Cookies | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Contact