Algemene Voorwaarden

?

Informatie over de onderneming

Definities en toepassingsgebied

Aanbod

Prijzen en betaling

Facturatie

Levering

Herroepingsrecht voor consumenten

Risico-overdracht en eigendomsvoorbehoud

De Doncker behoudt het recht op eigendom van de koopwaar, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de integrale betaling van de factuur en de eventueel bijkomende kosten.

Zolang die volledige betaling niet is gebeurd, mag de klant de goederen niet omvormen, vervreemden, overdragen en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.  

De risico-overdracht daarentegen vindt wel al plaats bij levering. De klant moet dus instaan voor de risico’s van de koopwaar vanaf levering, met name verlies van de materialen (bv. door brand) of schade die zou kunnen worden veroorzaakt door een derde partij (bv. door diefstal of vandalisme). Wanneer de materialen worden afgehaald door de klant, dan vindt de risico-overdracht plaats vanaf de afhaling.

Indien een klant zelf de vervoerder heeft gekozen zal de risico-overdracht plaatsvinden bij de levering van de goederen aan de vervoerder.

Gebreken

Wanneer wordt verkocht aan een klant-onderneming is een klacht over de geleverde hoeveelheden enkel mogelijk wanneer een controle werd gedaan samen met de chauffeur van De Doncker.

De klachten omtrent zichtbare gebreken moeten De Doncker toekomen binnen de 48 uur na de levering/ afhaling. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij de levering/ afhaling van de goederen is de klant-onderneming gehouden de conformiteit van de goederen na te gaan, en moet bij niet-conformiteit De Doncker daar schriftelijk van op de hoogte brengen. Indien dit niet gebeurt binnen de 48 uur na de levering/ afhaling, dan wordt de klant-onderneming geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard en goedgekeurd. Wanneer De Donker de klacht onderzoekt, en een niet-conformiteit vaststelt dan zal de klant-onderneming recht hebben op een redelijke vergoeding. Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht op garantie in hoofde van klant-consumenten. De toepasselijke termijnen ten aanzien van klant-consumenten vindt u terug in artikel 10 van deze voorwaarden.

Het stelsel van verborgen gebreken conform artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en verder geldt ten aanzien van alle klanten; zowel ondernemingen als consumenten.

De bestellingen van materialen op basis van kleurkaarten, stalen of toonzaalmodellen, kan tot gevolg hebben dat er lichte kleurafwijkingen zijn met betrekking tot de geleverde materialen. Voor deze afwijkingen kan De Doncker nooit worden aangesproken. Nabestellingen kunnen een lichte kleurafwijking tot gevolg hebben in vergelijking met het eerst geleverde waarvoor De Doncker niet aansprakelijk gesteld kan worden.

De Doncker kan ook niet worden aansprakelijk gesteld voor kleurverschillen die het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden of invloeden onafhankelijk van de wil van De Doncker. Kleurverschillen en structuurverschillen in het materiaal zijn inherent aan bepaalde producten en materialen zoals natuurproducten (bv. natuursteen) en bepaalde materialen (bv. keramiek). Verschillen in kleurtinten, structuur van het oppervlak, scheurtjes, vlekken, fijne en brede aders zijn bij natuurproducten normaal. Natuursteen verandert bovendien na verloop van tijd van structuur, kleur en oppervlak en vergt een speciaal onderhoud. De klant wordt geacht het risico op deze verschillen te aanvaarden en doet afstand van elke vordering die hij inzake heeft of zou kunnen doen gelden ten aanzien van De Doncker.

Tegels moeten op kleur, nuancering en kwaliteit in het algemeen worden goedgekeurd voor de plaatsing, zodat gebeurlijke formele afkeuringen door de klant, bouwheer of architect slechts tegenstelbaar kunnen zijn voor nog niet verwerkte goederen.

Garantie ten aanzien van klant-consumenten

Garantie ten aanzien van klant-onderneming

Ondernemingen vallen niet onder de wettelijke garantie zoals uiteengezet in artikel 10. Ten aanzien van klant-ondernemingen nemen wij principieel geen geleverde goederen terug. Enkel in bepaalde gevallen stemmen wij toe tot teruggave, dit wordt beperkt tot ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking ongeschonden is.

Alleen volledige dozen voor vloer- en muurtegels, volledige paletten voor stenen en pannen komen in aanmerking voor teruggave.

De terugbetaling wordt beperkt tot 80% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde. Bovendien worden de kosten van teruggave doorgerekend aan de klant-onderneming.

Aansprakelijkheid en overmacht

Behalve in geval van fraude, opzet, bedrog, zware fout en onverminderd andere dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van De Doncker beperkt tot:

  • Vergoeding van de schade aan de klant die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van De Doncker en/of de vastgestelde gebreken aan de goederen.
  • Tot maximum een bedrag van de totaalprijs van de goederen vermeld in de overeenkomst tussen de partijen.

De Doncker wordt bevrijd van haar verbintenissen in geval van overmacht, zonder dat de klant enig recht verkrijgt op een vergoeding en dit zolang de oorzaak en/of de gevolgen van de overmacht bestaan.

Overmacht wordt gezien als een plotse, onvoorspelbare gebeurtenis; buiten de wil van de partijen, die de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst onmogelijk maakt.

Als overmacht in hoofde van De Doncker wordt uitdrukkelijk, zonder limitatief te zijn, beschouwd: brand, technische stoornissen, materiële defecten van het materiaal van De Doncker, en andere situaties die de activiteiten van De Doncker ernstig bemoeilijken of onmogelijk maken en die niet aan haar kunnen worden toegerekend.

De Doncker is in diens hoedanigheid als verlader niet verantwoordelijk voor het laden van de vrachten. Schade die ontstaat door de manier waarop geladen werd – behoudens in geval van bedrog of zware fout, is niet te wijten aan De Doncker. Vanaf het moment waarop de Klant met het geladen voertuig de laadzone van De Doncker verlaat, kan De Doncker niet meer aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek in het laden van de materialen. Het verlaten van de laadzone komt immers neer op een impliciete goedkeuring van de laadwijze in hoofde van de Klant.

Indien er reeds gedeeltelijk aan de overeenkomst werd voldaan door De Doncker of de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, is De Doncker gerechtigd om deze goederen afzonderlijk te factureren.

Voor het reeds betaalde gedeelte in de overeenkomst dat omwille van overmacht in hoofde van De Doncker niet verder uitgevoerd kan worden, is de klant gerechtigd op een pro rata terugbetaling.

Verpakkingen

Verpakkingen die tijdelijk in bewaring worden gegeven, worden pas terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de klant binnen de 3 maanden na levering.

Monsters

Monsters zijn louter indicatief, afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot klacht. Behalve wanneer ze buiten de perken zijn van wat algemeen ter zake wordt aanvaard.

Verwerking van persoonsgegevens

Klachtenprocedure

In geval van klachten, moedigen we je aan om in eerste instantie contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 1.

Als klachten betrekking hebben op producten en/of facturen, gelieve dan altijd het factuurnummer te vermelden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst, aanbieding of advies is het Belgisch recht van toepassing.

Eventuele geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van de eisende partij tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van De Doncker, onverminderd het recht van de consument om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk Wetboek te beroepen.

Slotbepalingen

Indien er bijzondere voorwaarden worden opgenomen op de offerte, factuur of overeenkomst en deze voorwaarden verschillen van de algemene voorwaarden, hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden, hoewel de overige algemene voorwaarden een aanvullende werking hebben en onverwijld van toepassing blijven. De algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant of een derde partij zijn in geen geval van toepassing in de relatie tussen de klant en De Doncker.

De bepalingen van de volledige overeenkomst tussen de klant en De Doncker zijn deelbaar en indien één of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Indien een bepaling als overmatig ruim of nietig wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien een bepaling als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de bepaling vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk het economische effect en de bedoeling van de partijen van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.